Si të raportoj problemin

  1. Fut emrin e një rruge / lagje në afërsi
  2. Lokalizo problemin në hartën e zonës
  3. Përshkruaj problemin
  4. Do ta dërgojmë tek zyra në qytetin tuaj
0 raporte në javën e fundit
0 të rregulluar në muajin e kaluar
10 përditësime në raporte